Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публично заседание: Тенденции на престъпността
 
На 3 май 2006 г. беше проведено открито заседание на Държавно – обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността, на което Центърът за изследване на демокрацията представи своя доклад “Тенденции на престъпността в България 2000 – 2005”. На заседанието присъстваха председателят на Комисията г-н Румен Петков, министър на вътрешните работи, г-н Бойко Коцев, заместник-министър на вътрешните работи, главен комисар Валентин Петров, директор на Дирекция Национална служба “Полиция”, г-н Джеръми Хил, посланик на Великобритания в България, г-н Божидар Божинов, председател на Българската търговско–промишлена палата, други членове на Комисията, народни представители, представители на бизнеса и медиите.

Във встъпителното си изказване, министър Румен Петков подчерта, че важен момент от разработвания от МВР превантивен модел е въвеждането на независимо наблюдение в сътрудничество с неправителствени организации върху равнището и тенденциите на престъпността в страната чрез периодични виктимизационни проучвания. Според МВР това е необходимо с оглед засилване на гражданския контрол върху дейността на МВР и приближаване способите и средствата за осъществяването му до практиките на ЕС. Министърът обясни, че тенденциите, които се очертават при различните изследвания на престъпността, определят България като държава с нива на престъпност около и дори под средните за Европа. Броят на жертвите на престъпност през 2005 г. е бил по-малък в сравнение с тези от 2004 г. Той добави, че е бил констатиран и спад на относителния дял на населението, станало жертва на престъпление за последните 5 години. Министър Петков сподели, че въпреки неизбежните различия, дължащи се на различията в методологията, разликите между изводите, които се правят при виктимизационните изследвания и изводите в резултат на анализа на МВР е надживяло схващането за полицейската статистика като обикновена отчетност, при която се проявява естествения за всяка бюрокрация стремеж към “украсяване” на даните. Г-н Петков заяви, че ръководният екип на министерството третира полицейската статистика като действен инструмент за реализация на управленските си функции.

Г-н Джеръми Хил, посланик на Великобритания в България, каза, че приветства създаването на Държавно – обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността и изрази готовността на Великобритания да помогне на България в борбата с престъпността като сподели своя опит в редица области. Посланик Хил добави, че се радва да види сред присъстващите други представители на други европейски страни, което означава, че те също са готови окажат подкрепа на България в тази нелека задача.

На събитието главен комисар Валентин Петров представи и доклада: “Динамика на регистрираната престъпност и противодействие на Национална служба “Полиция” за периода 2004 г. – 2005 г.". Той поясни, че анализът на полицейската статистика за състоянието на престъпността и нейната динамика през последните години очертава тенденция на относителна устойчивост в нивото и намаляване в количествено изражение при повечето видове криминални престъпления. Полицейската статистика включва само станалите достояние на полицейските органи престъпни посегателства. Тя е преди всичко източник на данни за дейността Националната полиция и показател за натовареността на нейните служители. Той добави, че нивото на престъпността не е функция единствено на работата на МВР.

Г-н Тихомир Безлов, главен експерт в Центъра за изследване на демокрацията, представи доклада “Тенденции на престъпността в България 2000 – 2005”, което бе последвано от дискусия. По време на дискусията г-н Божинов, председател на Българската търговско–промишлена палата, изрази мнението на бизнес средите, че има движение в положителна посока, но за да има реални резултати превенцията и борбата с престъпността трябва да е приоритет не само на МВР. Проведе се и обсъждане на недоверието на обществото, че престъпността реално намалява и ролята на медиите за това.Програма на заседанието (на английски език, MS Word, 39.5 KB)

Динамика на регистрираната престъпност и противодействие на Национална служба “Полиция” за периода 2004 г. – 2005 г.

Национална служба “Полиция”: Тенденции на престъпността в България 2004 - 2005 г. (MS Power Point, 2.95 MB)

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ
The web page you are trying to reach is no longer updated and has been archived.
To visit us, please click here.