Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБУЧЕНИЕ ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ ТИПА НА ОМБУДСМАНА


Настоящето изследване е част от по-широка изследователска програма за промотиране на институции от типа на омбудсмана. Досегашните усилия бяха насочени към проучване на публичните нагласи и представи за омбудсмана по принцип, както и установяване на ключовите проблеми в комуникацията между институциите /най-вече общинска и данъчна администрация/ и гражданите. Тези стъпки бяха необходими на етапа на разработване на концепцията за институцията омбудсман в България, за основните параметри на неговата дейност /предмет и насоченост, пълномощия, взаимоотношения с останалите субекти на процеса на посредничество, изисквания към институцията омбудсман и т.н. По–късно тези препоръки бяха инкорпорирани в разработения Закон за омбудсмана.

Настоящето проучване представлява логична, следваща стъпка към установяване на институцията омбудсман в България. Основната цел на проведената фокус група с граждани и експерти от гр. София бе да се идентифицират потребностите от обучение по отношение на институцията омбудсман. Това предполагаше регистриране на нивата на информираност и запознатост с институцията омбудсман, установяване на обществения резонанс от дейността на сега действащите омбудсмани, както и очертаване на конкретните нужди от информационни и обучителни дейности, популяризиращи институцията омбудсман.

Виж доклада "Потребности от обучение за институции от типа на Омбудсмана" /анализ на резултати от фокус група с граждани и експерти/ (.PDF, 337 KB)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS