Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ КЪМ ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ ТИПА “ОМБУДСМАН”


Настоящата фокус група е част от изследователски проект, целящ утвърждаването на човешките права в България и в частност установяването на институцията на омбудсмана. Основната цел на проведената фокус група бе да бъде получена достоверна информация за представите, очакванията и препоръките на изследваните лица по отношение институции от типа на омбудсмана.

В хода на дискусията бяха изказани мнения с различна степен на категоричност, но като цяло всички те се свеждат до изразяването на недоволство от работата на администрацията. Неудовлетвореността на респондентите може да бъде операционализирана в зависимост от конкретните случаи. Както показва опитът на респондентите, най-сериозните конфликти възникват в резултат на някои пропуски в работата на администрацията.

Виж доклада ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ КЪМ ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ ТИПА “ОМБУДСМАН” (.PDF, 320 KB)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS