Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ПРАХОВЕ ЗА ПРАНЕ, АПРИЛ 2003


В края на април 2003 г. беше проведено маркетингово изследване, целящо да проучи и оцени пазара на различните марки прахове за пране в България. Изследването е представително за пълнолетното население на страната. Двустепенната гнездова извадка имаше обем N= 1077 души на територията на цялата страна. Информацията беше събирана по метода на прякото индивидуално интервю в дома на респондента.
Обобщените данни показват, че най-купуваните марки прах за пране са Test, Bonux и Ariel (Таблица 1).

ТАБЛИЦА 1. НАЙ-ЧЕСТО КУПУВАНА МАРКА ПРАХ ЗА ПРАНЕ

  Най-купувана марка
TEST 25,8
BONUX 18,0
Ariel 14,4
Exo 10,3
Dero 6,1
Tide 4,1
OMO 3,7
Tema 3,4
REX 2,3
Persil 1,8
Gala 1,0
ESSEX 0,8
AVA 0,1
Teo Bebe 0,4
Бебе 0,2
Viki 0,0
Друга 4,2

База N = 961 (потребители на прахове за пране)

Респондентите посочват марката Ariel като най-предпочитания от тях прах за пране, следвана от Test и Bonux (Графика 1). Данните сочат обаче, че един от основните критерии за избор на определена марка прах за пране е неговата цена. Българският потребител е по-скоро склонен да направи компромис с качеството на препарата за сметка на по-ниската му цена, отколкото да отдели повече средства за прахове с по-високо качество.

ГРАФИКА 1. НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНА МАРКА ПРАХ ЗА ПРАНЕ

База N = 961 (потребители на прахове за пране)

Подробен анализ на заложените проблематични области може да бъде намерен в пълния вариант на доклада “Пазарът на прахове за пране в България”. Този материал може да бъде предоставен срещу заплащане от агенция “Витоша рисърч” и съдържа следните индикатори:

 • Големина на пазара.
  • Оценка за пазарните дялове на най-често използваните марки прахове за пране.
 • Потребителска лоялност.
  • Привързаност (лоялност) към марката прах за пране.
  • Нагласи за потребление на марката в бъдеще.
 • Потребителски вкусове.
  • Най-често използвана марка.
  • Ранжиране на отделните марки според мястото им в потребителските оценки.
 • Профил на потребителя.
  • Предпочитания към определена марка по демографски профил: пол, възраст, семейно положение, брой деца в домакинството, доходи.
 • Оценка на качествата на отделните марки.
  • Качество
  • Цена
  • Ефективност.
  • Съотношение между качество и цена

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS