Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ МЕДИИТЕ - СТРУКТУРА И ДИНАМИКА


Настоящият социологически анализ се базира на получените емпирични данни от представителните изследвания на общественото мнение, проведени от Центъра за изследване на демокрацията през месец май 1998г., месец февруари 1999г. и месец септември 1999г. Неговата цел е да очертае устойчивата структура на информационното пространство в страната, както и степента на влияние на средствата за масово осведомяване върху българското общество. Чрез анализа на динамиката и промените в нагласите на гражданите за период от година и половина се посочват ключовите тенденции в развитието на общественото мнение към медиите. В доклада са очертани и редица предпоставки, стоящи в основата на ефективното функциониране на средствата за масово осведомяване в България.


Виж доклада "ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ МЕДИИТЕ - СТРУКТУРА И ДИНАМИКА" ( .PDF,580Kb)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS