Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Обществените нагласи към медиите - структура и динамика (Февруари 1999 г.)


Настоящият социологически анализ се базира на получените емпирични данни от представителните изследвания на общественото мнение, проведени от Центъра за изследване на демокрацията през месец май 1998г.и месец февруари 1999г. Неговата цел е да очертае устойчивата структура на информационното пространство в страната, както и степента на влияние на средствата за масово осведомяване върху българското общество. В доклада са очертани редица ключови предпоставки и проблеми, стоящи в основата на функционирането на средствата за масово осведомяване.


Виж доклада "Обществените нагласи към медиите - структура и динамика (Февруари 1999 г.)" ( .PDF, 607Kb)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS