Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Доклад за оценка на корупцията 2000


Съдържание

Доклад за оценка на корупцията - 2000, за втора поредна година се прави опит за очертаване общата рамка и конкретните измерения на корупционните практики в България, разгледани в тяхната динамика.

Както и досега, при формирането на оценъчните критерии бяха взети предвид авторитетни международни анализи и вътрешни индекси за оценка на степента на разпространение и честотата на проявление на различните форми на корупционно поведение.

Анализът на Корупционните индекси на Коалиция 2000 показва, че през изминалата година корупцията продължава да бъде оценявана от общественото мнение като едно от най-труднопреодолимите препятствия в развитието на България.

Като по-значими от нея обществени проблеми гражданите посочват единствено безработицата, ниските доходи и бедността. При това, спрямо предходната година се наблюдава покачване нивото на оценките за социалната значимост на този феномен. Последният факт свидетелства, че според общественото мнение, все още липсват достатъчно ефективни средства за ограничаването на корупционните практики до приемливо равнище.

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS