Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧАСТИЕТО ИМ В УСВОЯВАНЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


След присъединяването си към ЕС през 2007 г. Република България ще получи достъп до финансовата помощ от структурните и кохезионния фондове на Европейския съюз (ЕС), които са основните инструменти за намаляване на икономическите и социалните различия в ЕС. Ефективното управление на тези средства изисква добро познаване на изискванията на фондовете на ЕС и сериозна подготовка на национално, регионално и местно ниво в публичния и частния сектор, включително на малките и средните предприятия (МСП).

През 2000 г. в Лисабон Европейската комисия и страните-членки на Европейския съюз си поставиха амбициозната цел до 2010 година ЕС да се превърне в най-динамичната икономика, основана на знанието, в света . Инструментите и механизмите за постигане на тази цел бяха описани в Лисабонската стратегия на ЕС. През 2005 г. ЕС направи равносметка на постигнатото по Лисабонската стратегия и установи, че изостава по основни нейни параметри, а различията между ЕС и водещите иновативни икономики в света – САЩ и Япония, се увеличават.Виж доклада

Виж презентацията
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS