Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Семинар: Оценка на показатели (benchmarking) в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР). Идентифициране на нуждите на неправителствените организации от сътрудничество и обучение


На 3 април 2009 г. се проведе семинар на тема „Оценка на показатели (benchmarking) в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР). Идентифициране на нуждите на неправителствените организации от сътрудничество и обучение”. Основен лектор на обучението по оценка на показатели в областта на ПВР беше д-р Андрей Нончев, заместник-директор на Витоша Рисърч и преподавател по социология. Втората част събитието включи работен семинар за идентифициране на нуждите от сътрудничество и обучение на НПО, с модератор г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията.

Лекцията на д-р Нончев включваше три основни акцента - оценката на показатели (benchmarking) – основни дефиниции, принципи и цели; методология на оценката на показатели и системи за оценка на показатели в областта на ПВР. По време на събитието беше представен и допълнителен материал, включващ Примерна методика за оценка на конкретен индикатор, включен в Програмата за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията (2006-2008) (пилотно приложение).

Д-р Нончев подчерта, че в България почти не се извършва мониторинг на политиките в областта на ПВР и тяхната ефективност, което е нужно да се промени. Семинарът има за цел да провокира НПО да осъществяват регулярно оценка на ПВР от гледна точка на изпълнението на програми, следене на ефективността и адекватността им.

Д-р Нончев припомни, че в България няма изграден механизъм за следене на такива програми и реализацията на целите им. Затова беше интересно да се изясни как може представения по време на събитието подход да се приложи в България, как да се конструират индикатори за оценка и методология, с какви индикатори и за какви цели да се реализира тази дейност. Като основен принцип на оценката на показателите беше посочен получаването на надеждна и обективна информация, където именно най-голяма роля е нужно да има НПО сектора. Неведнъж бе подчертано, че публичността и прозрачността са ключ към доборото управление.

В лекцията беше обърнато внимание на национални и международни системи за оценка на показатели, сред които тези на Австралия, Канада и САЩ, European Structural Indicators System, чрез която ЕС измерва напредъка на Лисабонската стратегия от 2000г., Целите за развитие на хилядолетието (Millennium Development Goals) и Factbook на ОИСР. Бяха дадени примери за прилагането на тези системи.

Д-р Нончев се спря и на методологията на оценката на показатели. Той изтъкна, че най-важно е да не се създават погрешни стимули, а също така индикаторите, които се използват, да вдъхват доверие на заинтересованите институции, както и да са ясни за широката публика. Друг проблем са източниците на информация. В България официалната статистика не е качествена, а и често се получават различия при справките от държавни институции, което говори за нуждата от единни показатели. В този смисъл и индикаторите могат да внесат корекция в системата, особено при липсващи информационни електронни системи в институции като полицията, съда и др.

Третият акцент от лекцията беше поставен върху Стратегията и Програмата за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията (2006-2008). Като пример и пилотно приложение на методологията за извършване на бенчмеркинг беше представена конкретна мярка в стопанската сфера - поддържането на регистър на обществените поръчки в съответствие с изискванията за публичност, прозрачност, свободна и честна конкуренция в областта на обществените поръчки.

По време на втората част от събитието бяха обсъдени темите и методите, чрез които може да се за идентифицират на нуждите от сътрудничество и обучение на НПО, работещи в сферата на ПВР. Беше предложено изготвянето и провеждането на онлайн анкета, чрез която да се установят по-пълно нуждите и да се обхванат по-голям НПО от присъстващите на един семинар.

В резултат на дискусията бяха дадени предложения за основните проблеми и въпроси, върху които анкетата е нужно да се фокусира.

Събитието беше осъществено с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Програма (Adobe PDF, 219 KB)
Презентация: Оценка на показатели (benchmarking) в областта на ПВР (MS Power Point, 955 KB)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS